Річний звіт директора

  Звіт

Копчак Тетяни

Володимирівни,

 керівника
Луцько
го навчало-виховного комплексу

 «ЗОШ І-ІІ ступенів №24-технологічний ліцей»

Луцької міської ради Волинської області

про свою діяльність

у 2019-2020 навчальному році

     Доброго дня! Шановна громадо ЛНВК, батьки, учителі – колеги, працівники школи.

  У 2019-2020 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики у галузі  освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання та виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження новітніх освітніх технологій навчання, всебічний розвиток учнів.

         Управління школою здійснювалося згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

        Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами  підсумкових контрольних робіт адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи.  Дуже хочеться створити такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Намагаюся у роботі з працівниками дотримуватися партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У своїй роботі використовую такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом.    

  У зв’язку з цим я надаю колегам більше самостійності, звісно  відповідної  їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.

Навчальний рік К-сть класів Середня наповню-ваність К-сть учнів на 05.09 Поглиб-лене вивче-ння Профільне навчання 1-х класів 10-х класів
2017/2018 36 26,9 970 10-11 4 1
2018/2019 39 25,9 1010 10-11 4 2
2019/2020 41 26 1068 2/64 10-11 5 2

       На початок 2019/2020 навчального року у школі навчалося 1068 учнів, на кінець – 1068 учнів. Аналізуючи перехід учнів до інших закладів освіти чи прихід до нашого закладу під час навчального року, необхідно відзначити, що основною причиною переходу є зміна місця проживання сім’ї.

У 2019/2020 навчальному році планується функціонування 41 класу, у них очікується 1115 учнів.

Таким чином, простежується тенденція стабільності та збільшення кількості класів. Це пояснюється, насамперед, кількістю дітей шкільного віку  і бажанням батьків дати освіту своїм дітям у нашій школі. Тому однією з актуальних проблем школи на наступний навчальний рік визначається продовження роботи щодо створення умов для розвитку індивідуальних особливостей кожної дитини.

 У результаті проведеного аналізу анкетування учнів та батьків щодо навчання старшої профільної школи, кадрового забезпечення ЛНВК, навчально-матеріальної бази на початку навчального року був затверджений робочий навчальний план закладу на 2019-2020 навчальний рік.

Луцькою міською радою за рахунок коштів місцевого бюджету додатково було виділено 16 годин для роботи у 10-11 класах щодо підготовки до ЗНО, предметних олімпіад, конкурсів, турнірів, підсилення вивчення предметів інваріантної складової навчального плану.

 Імідж школи створює робота педагогічних працівників з організації позаурочної діяльності учнів – як предметна, так і виховна. Координації та контролю цього питання я приділяла багато уваги. Тому слід зупинитися на деяких аспектах методичної та виховної роботи вчителів та класних керівників, які дозволили досягти певних успіхів.

Протягом навчального року діяльність шкільної  методичної служби  була зосереджена  на результативне вирішення проблемного питання школи « Розвиток в учнів позитивної мотивації до навчальної діяльності – важливий чинник формування соціально активної особистості»  ( ІІІ етап), тематичних питань серпневого форуму освітян м. Луцька «Реформування освіти. Виклики майбутнього» в контексті реформування освітньої галузі:

– упровадження ідей НУШ у базову та профільну школу;

– педагогіка партнерства як умова професійної реалізації нового шкільного учителя та розвитку творчої особистості дитини в контексті НУШ;

– удосконалення роботи з розвитку і збереження фізичного, психічного та морального здоров’я дітей;

– створення якісного позакласного простору сучасного здобувача освіти;

– надання кваліфікованої, дієвої і своєчасної методичної допомоги педагогічним працівникам в опрацюванні нормативно-правових документів, навчальних планів та нових програм;

– активізація використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у системі методичної роботи з педагогічними працівниками;

– здійснення заходів щодо популяризації та упровадження STEM-STEAM-STREAM-освіти в освітній процес;

– удосконалення роботи методичних об’єднань учителів-предметників у зв’язку із затвердженням оновлених програм та запровадженням компетентнісного підходу до навчання;

– активізація участі педагогів у процедурі сертифікації та забезпечення відповідного науково-методичного супроводу;

– активізація роботи з  обдарованими і талановитими дітьми , створення умов для розвитку їх навичок самостійного і наукового пізнання через системну і результативну підготовку школярів До Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів, інтернет-олімпіад, конкурсів учнівської творчості тощо;

– поглиблення та вдосконалення  науково-методичної роботи з учителями щодо формування їхньої професійної готовності до побудови освітнього процесу, який має інтегроване та діяльнісне спрямування і забезпечує цілісний вплив на особистість дитини;

– системне використання в освітньому процесі методів, принципів, технологій випереджуючої освіти;

– використання у педагогічній практиці інноваційних та здоров’язбережувальних технологій навчання; створення оптимальних умов для занять школярів фізкультурою та спортом;

– створення умов для творчої самореалізації педагогів через залучення їх до методичної роботи, фахових змагань, виставок; подальше удосконалення системи морального та матеріального стимулювання за високі досягнення;

– удосконалення системи методичної взаємодії з метою своєчасного взаємоінформування, забезпечення наступності усіх ланок навчання та виховання дітей, розвитку творчих навиків освітян;

– забезпечення якісного професійного середовища та умов для реалізації методичних напрацювань педагогів через залучення їх до роботи методичних структур та до участі у конкурсах фахової майстерності.

Методична служба

 • систематично й системно здійснювала   інформаційно-аналітичний та консультативний супровід удосконалення фахової майстерності педагогів з використанням комп’ютерних, мультимедійних, проектних та інших новітніх технологій;
 • Активізувала  та забезпечила   ефективність роботи з виявлення, вивчення, узагальнення   педагогічного досвіду  творчих педагогів школи  (Ковальчук О.С., Семенюк В.Д., Редько Р.І.)
 • сприяє видавничій діяльності педагогів на сторінках фахової преси та ІМВ «Освітні горизонти».

 –  постійно  залучає  педагогів школи до фахових змагань ( Туришин Ю.І., « Вчитель року-2020», ном. « Початкове навчання»)

       – забезпечувала  участь педагогів у діяльності міських методичних об’єднань, здійснювала  загальне керівництво їх методичною діяльністю та сприяла  у підвищенні кваліфікаційного і фахового рівня ( за час карантину підвищення кваліфікації онлайн пройшли 36 педагогів- станом на 14 травня 2020)

Ефективність структури методичної служби у 2019-2020 н.р. засвідчена зростанням кваліфікаційного рівня учителів, що демонструють підсумки проведення атестації  педагогів у 2020  році.

У 2019-2020  н.р. атестувалося 20  педагогів ЛНВК « ЗОШ І-ІІ ступенів №24-технологічний ліцей»

 Комісія  І рівня проатестувала   вчителів

 • на відповідність займаній посаді- 20
 • на відповідність кваліфікаційній категорії « спеціаліст І категорії» – 1;
 • присвоїла кваліфікаційну категорію « спеціаліст І категорії» –  4;

« спеціаліст ІІ категорії» – 3;

 Комісією ІІ рівня  про атестовано   11  педагогів 

на відповідність раніше присвоєним:

–  кв. категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному  званню  «учитель-методист» -2 ;

– кв. категорії  «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному  званню   «старший вчитель»-3  ;

– кв. категорії «спеціаліст вищої категорії» -10

–  на  присвоєння:

– педагогічного звання « учитель-методист»-1

– педагогічного звання « старший вчитель»-1

– кваліфікаційної  категорії  «спеціаліст вищої категорії»-1

Невід’ємним фактором професійної самореалізації освітян , демонстрування їх творчих напрацювань є виставка навчально-методичних видань „ Творчі сходинки педагогів Луцька”. Учителі школи презентували  11 робіт –  методичні рекомендації, збірники завдань, методичні порадники.  7  педагогів стали переможцями. Відзначені журі  матеріали засвідчили високий рівень творчості педагогів, поліпшення якості, повноту, доступність, інноваційну спрямованість, актуальність змісту.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу  як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

     Виклики сучасного суспільства ставлять перед системою освіти завдання виховати громадянина-патріота нової формації (ініціативну особистість продуктивно -діяльнісного типу, яка бачить перспективи своєї держави, готова відстоювати її інтереси). Основним документом щодо національно- патріотичного виховання підростаючого покоління є Стратегія національно- патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена Указом Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015.

      Основним напрямком з виховної роботи стало національно-патріотичне виховання молоді,  превентивне та сімейне виховання, а у практику виховної роботи були введені нові  нормативні документи, спрямовані на захист прав дітей шкільного віку, на безпеку їх життєдіяльності та вшанування традицій боротьби за соборність і незалежність України,  а саме:  Указ Презедента України  Про  Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні  на період  до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» від 9 лютого 2016 року № 42/2016, Указ Президента України від 22 січня 2016 року № 17 «Про заходи з відзначення 100-річчя від початку Української революції 1917-1921 років»

         Метою виховної роботи у школі було визначено  «Створення розвивального освітнього середовища як основного компоненту реалізації завдань Нової української школи».

        Протягом вересня 2019 року серед учнів 1-11 класів було проведено щорічний моніторинг по визначенню рівня ціннісних ставлень учнів за усіма напрямками виховання. Завданням виховного процесу школи на 2019-2020 н. р. стало виховання в учнів ціннісного ставлення до суспільства і держави. Реалізовували завдання через проведення у школі виховних заходів, акцій, свят, зустрічей з ветеранами, учасниками АТО, участі учнівських колективів у міських заходах та конкурсах. Активізували роботу шкільного самоврядування, пропагували  тематику ціннісних ставлень до суспільства та держави через проведення шкільних благодійних акцій.

     Результати моніторингу показали, що слід приділити більшої уваги вихованню в учнів ціннісного ставлення до праці, оскільки  лише 63% дітей мають високий рівень сформованості ціннісного ставлення з даного напрямку. Реалізовували таке завдання через активне залучення до співпраці батьків, проведення спільних трудових десантів,  заходів, конкурсів та змагань під час реалізації шкільних виховних проектів.

        Основними принципами виховання стали: демократизація виховання; гуманізація виховання, напрямок на здоров’я збереження, активність, самодіяльність і творча ініціатива; єдність навчання і виховання; диференціація родинного і суспільного виховання; особистісно-орієнтований підхід у вихованні; єдність національного-патріотичного і загальнолюдського виховання.

      Виходячи із можливостей школи виховний процес був спрямований на виконання наступних завдань:

– формування національно-патріотичної свідомості школярів, їх здатності аналізувати ситуацію у державі, розуміти своє значення та роль у сьогоденні та майбутньому;

– формування здоров’язберігаючих компетенцій усіх учасників навчально-виховного процесу, реалізація здоров’язберігаючих проектів у школі;
– формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод
людини і громадянина, Конституції, державних символів, правової 
свідомості;
– створення сприятливих умов для співробітництва вчителів, учнів та їх 
батьків, як необхідної умови запобігання відхилень у поведінці учнів;
– створення умов для розвитку інноваційної особистості та творчої 
самореалізації кожного учня;
– формування здатності учнів до самореалізації у подальшому житті.
        У школі був розроблений план виховної роботи з класними колективами, план правового та превентивного виховання, плани роботи гуртків та об’єднань за інтересами, план роботи  соціально-психологічної служби школи, розроблені проекти «Обдарована дитина», «Я – патріот», «Виховання заради майбутнього», «Школа милосердя» та інші, які дають змогу реалізувати програму «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

       У 2019-2020 навчальному році план виховної роботи виконано у повному обсязі.  Завдяки учасникам учнівського самоврядування та волонтерській роботі, учні та педагоги школи окрім благодійних волонтерських акцій взяли участь у міських та шкільних благодійних акціях «Миколай про тебе не забуде», «Від серця до серця», «Листівка-привітання воїнам АТО», «Діти – воїнам АТО»  та інші.

       Актуальним впродовж року було виховання в учнів  ціннісного ставлення до себе, природи, суспільства. У школі були розроблені заходи  щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».  Було проведено ряд відповідних заходів: змагання, виступи агітбригад, конкурси плакатів, малюнків, вікторини, створено стенд «Через рух – до здоров’я»

     Організація дитячого самоврядування в ЛНВК «ЗОШ І-ІІ ступенів № 24 – технологічний ліцей»  планується відповідно до нормативно-правової бази, зазначеної в державних документах, згідно з планом роботи навчального закладу.

   На засіданні шкільного учнівського самоврядування у вересні 2019 року був оновлений склад Учнівської Ради,  головою стала  учениця 10 А класу Скіпальська Діана,  заступником голови – учень 9 класу Приймачук  Андрій.

  Організація учнівського самоврядування починається з класного колективу. У кожному класі обрані староста та його заступник. Відповідальні справи щодо керівництва життям класу доручаються активу, а потім залучається весь класний колектив.

   Діяльність учнівського самоврядування  здійснюється за чітко складеними планами засідань Учнівської Ради та кожної комісії. 

   Протягом  навчального року робота учнівського самоврядування  була ефективною. Комісії працювали на належному рівні та допомагали в організації виховної роботи в школі. Лідери учнівського самоврядування протягом року були активними учасниками міських акцій та  організовували  шкільні тематичні лінійки, заходи, а саме:

 У І семестрі:

– В рамках місячника «Увага! Діти на дорозі!»  конкурс дитячих  малюнків «Я – пішохід»,  «Дорожні знаки  – надійні помічники»;

– Підготовка та проведення заходів до Дня здоров’я.

– Заходи до Дня миру: конкурс плакатів та малюнків, організація ігрових перерв

– Підготовка та проведення Дня самоврядування, святкового концерту до Дня вчителя

– День захисту тварин. Фотоконкурс «Мій улюбленець» Конкурс малюнків і віршів вихованців  про тварин

– До Всеукраїнського дня бібліотек акція «Подаруй книгу бібліотеці»

–  До Всесвітнього Дня толерантності: конкурс малюнків «Наша школа – територія толерантності», інформаційні п’ятихвилинки «Толерантність – це…», «Паркан відвертості»

– Акція «16 днів без насильства»: з питання попередження розповсюдження СНІДу та ВІЛ: «Міфи і факти»; інформаційні хвилинки «Мої права та обов’язки»

– Новорічна майстерня:  конкурс на кращу ялинкову прикрасу; конкурс на краще оформлення класу до Нового року

– Театралізоване дійство для учнів «Новий рік ступає на поріг»

– Збір матеріальної допомоги воїнам АТО .  Листівки воїнам

– Конкурс, присвячений міжнародному Дню гудзика

У ІІ семестрі:

– Акція «Зроби місто чистим» -прибирання території парку «Дубки» (район ДПЗ)

– Заходи до Дня Соборності України: флешмоб із виконанням Державного Гімну України;

– Підготовка та проведення вітального концерту, присяченого Міжнародному жіночому дню, свято до Дня матері «Я вдячний Богові за маму»

– Підготовка та участь агітбригади «Ecco people» у міському екологічному конкурсі

– Підготовка та проведення  екологічної акції «Ми за екоторбу – а Ви?»

  Учні школи є учасниками та переможцями міських та обласних та всеукраїнських конкурсів:

      Фестиваль – конкурс дитячої та юнацької творчості «Урок казки»:

 • у номінації «Казковий художник» – призове місце отримала учениця 6 класу Демчук Тетяна;
 • у номінації «хореографія» – ІІ місце зайняв ансамбль сучасного танцю «Ремікс» (керівник Редько Р.І);

Міський конкурс солістів – вокалістів «Шкільний соловейко» – ІІ місце Бойчук Олександра , учениця 3 класу

Конкурс колективів екологічного спрямування – ІІІ місце.

    Учнівське самоврядування у 2019-2020 н.р. спрацювало на достатньо дієвому рівні, були досягнення, та є і недоліки. Найголовніше завдання на наступний навчальний рік полягає в тому, щоб робота Учнівської Ради була направлена на  розвиток більшої ініціативності зі сторони учнів. Коли ініціатива належить дітям, вони беруть активну участь у процесі прийняття рішень, але під керівництвом дорослих. Лише через особисту участь вони можуть розвинути власні здібності і навички, сформувати життєві цілі, самоствердитись і самореалізуватись.

        У 2019-2020 н. р. правовиховна робота велася на достатньому рівні. На внутрішкільному обліку знаходиться один учень 6 класу – Ткачук Ілля. З учнями, схильними до правопорушень проводилась корекційна робота практичним психологом, соціальним педагогом та класними керівниками. Учні даної категорії залучались до участі в класних та шкільних заходах.

    З учнями школи протягом року зустрічались представники правоохоронних органів, які проводили профілактичні бесіди та тренінгові заняття.

Протягом роботи у 2019-2020 н.р. виявлено ряд недоліків, а саме:

– потребує покращення співпраці педагогічного, батьківського та учнівського колективів школи в розрізі батьківського навчання та проведення батьківських лекторіїв;

– проблемними залишаються спізнення учнів на 1 урок;

– потребує покращення  якості  проведення виховних годин, та залучення учнів до різноманітних класних та шкільних заходів;

– потребує активізації  робота учнівської організації самоврядування,

робота шкільного прес-центру.

 Виходячи із вищезазначеного, врахову­ючи результати виховної діяльності педагогічного колективу у 2019-2020 н. р. діяльність педколективу буде спрямована на :

– використання накопиченого досвіду, посилення виховного впливу на учнів, батьків у вихованні морально-етичних якостей, екологічної та фізичної культури, потреб у творчості. культурних міжособистісних стосунках;

– продовження роботи за програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх закладів України», що орієнтовані на формування стійких інтересів до культурних та духовних цінностей, розвитку особистості;

надання  особливої уваги родинному вихованню та співпраці педагогів з батьками: практичне проведення  батьківських лекторіїв з використанням цікавих новітніх програм, форм, методів, та  за участю представників психолого-соціальної служби школи та представників  громадських організацій міста; обговорення зовнішнього   вигляду школярів, та участі їх у різних шкільних та позашкільних заходах, конкурсних   програмах;

– продовження роботи з національно-патріотичного виховання за Концепцією з національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

– продовження роботи щодо реалізації заходів з Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».

–  продовження роботи шкільних проектів, які розширюють форми заохочення та відзначення учнів за участь у шкільних та позашкільних заходах, конкурсах;

– продовження  проведення свят, конкурсів та розваг спільно з батьками, та  посилення педагогічного впливу на виховання учнів у родині, класному колективі, обновити форми та методи роботи з батьками, залучить до співпраці громадські організації, психолого-соціальну службу школи;

– продовження пошуку діяльних форм роботи із соціалізації та профорієнтації учнів;

– продовження сприяння  активної участі класних колективів у шкільних та позашкільних заходах.

– звернути особливу увагу  та виділити у планах виховної роботи теми моральності   учнів та батьків (порядність, повага до людей та їх праці; повага людини до людини;

– культура спілкування між учнями, з вчителями, відповідальність за свої вчинки);

–  продовження запровадження  інноваційних методик та здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі школи, активне залученні до даних заходів учнівського та батьківського  колективів;    

– посилення правовиховної роботи класних керівників (залучення дітей до суспільно-корисної праці, робота з їх батьками; систематичні зустрічі з представниками правоохоронних органів, психологами, юристами)

Протягом 2019-2020 навчального року робота соціально-психологічної служби спрямовувалась на актуалізацію психолого-педагогічних компетенцій учасників освітнього процесу з метою максимального розвитку потенціалу школярів, задоволення їх потреб, формування гармонійної особистості  та утвердження здорового способу життя школярів.

      З цією метою на засіданнях проблемного семінару опрацьовувались інструктивно-методичні матеріали, обговорювались результати діагностик, розроблялись відповідні рекомендації.

      Проводилась психодіагностична, корекційно-відновлювальна, профілактична та розвивальна робота з учнями, які цього потребують, а також робота за запитом вчителів та батьків. Успішно застосовувалась консультаційна та просвітницька робота з учнями, педагогами та батьками.

      На початку навчального року разом з класними керівниками та класоводами було складено соціальні паспорти кожного класу та соціальний паспорт школи. Під час проведення індивідуальних бесід з класними керівниками, були визначені діти, які безпосередньо потребують особливої уваги з боку соціального педагога.

      На обліку в ЛНВК № 24 перебуває 2 дітей сиріт, 4 дітей, позбавлених батьківського піклування, 19 дітей з особливими потребами, 196 дітей (136 сімей) з багатодітних сімей, 8 дітей (5 сімей), які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах.

      Учні даних категорій були залучені до акцій, просвітницьких програм які відбувались у школі та міських акцій. 

       З учнями систематично проводились групові та індивідуальні бесіди для здійснення позитивного впливу на їх поведінку на уроках, перервах та в позаурочний час.

       З метою згуртування учнівського колективу були проведені бесіди на тему:

«Я і мій клас», «Дружба в житті людини», «Ми проти насильства та булінгу»

       З метою профілактики здорового способу життя були проведені бесіди: « Алкоголь – найпоширеніший наркотик», « Безпечний інтернет», « Моє життя в моїх руках», « Що тобі відомо про ВІЛ/СНІД?» .

     Розроблено ряд пам’яток для учнів, батьків та педагогів « Як працювати з дітьми, що мають труднощі у навчанні», Безпека дітей в інтернеті» , «Контроль за дітьми в інтернеті», « Прийоми та методи зняття агресії та гніву», « Толерантність – це…».

     Було проведено ряд цікавих та корисних зустрічей з представниками Міського центру зайнятості, заняття з йоги, представниками церкви «Фіміам».

      Протягом навчального року систематично проводилась робота з учнями «групи ризику» (14 учнів), учнями, які перебувають на обліку у Службі у справах дітей(5 учнів) та внутрішкільному профілактичному обліку (1 учень), учнями, які порушують дисципліну і пропускають заняття без поважних причин. Здійснено ряд рейдів відвідування таких дітей вдома, з метою обстеження умов проживання та залучення дітей до навчання.

     Протягом навчального року активно впроваджувались  просвітницькі програми: «Культура життєвого самовизначення», «Рівний рівному», Програма «15», заняття для дітей «групи ризику».

     Протягом року проводились консультації для учнів, батьків та педагогів з актуальних проблем навчання, виховання, та особистого розвитку. Є постійно діючі стенди, куточки інформації.

Протягом року проводились заходи з пропаганди здорового способу життя, бесіди з  сім’ями учнів девіантної поведінки щодо успішної соціалізації  дітей та підлітків, індивідуальні бесіди з профілактики правопорушень  серед учнів з девіантною поведінкою, з метою  усунення причин, факторів та умов, що їх провокували до такої поведінки.

Організовувались «круглі столи» для дітей з соціально-педагогічною  проблематикою. У 2019/2020 навчальному році соціальним педагогом також проводились консультації учнів, які опинилися в складних житевих обставинах, дітей-сиріт; проводились консультації з професійного самовизначення.

Правовиховна робота учнівського та педагогічного колективів спрямована на виконання  заходів щодо:

 • профілактики правопорушень і злочинів серед школярів;
 • попередження бездоглядності і бродяжництва  дітей;
 • своєчасне виявлення неблагополучних сімей і надання їм психолого-педагогічної допомоги;
 • формування навичок стійкої морально-правомірної поведінки учнів;
 • підвищення рівня правової грамотності школярів і їх батьків, педагогічних працівників;
 • виховання позитивного ставлення до збереження  і   зміцнення свого здоров’я і здоров’я  оточуючих;
 • захисту дітей від можливих випадків насилля у дитячому колективі, від педагогів, батьків  та членів родини.

Питання правового виховання і правової освіти  вивчаються та виносяться на розгляд педагогічних рад (щорічно у жовтні-листопаді), нарад при директорові, а також розглядаються на засіданнях методичних об’єднань класних керівників  та вчителів історії і правознавства (які діють відповідно до планів).

 «Залучення учнів до написання науково-дослідницьких, краєзнавчих робіт та їх захисту в рамках науково-пошукової роботи «Творча обдарованість», конкурсів «Моя Батьківщина – Україна», «Історія міст і сіл Волині» .

У школі діє чітка система обліку відсутніх, яка має 2 рівні: загальношкільний та класний. За дорученням класних керівників окремі учні ведуть облік відсутніх у класах, збирають заяви та довідки про причини відсутності учнів на уроках. Класні керівники щоденно зобов’язані заповнювати загальношкільний журнал відвідування учнями школи. Така система є необхідною, оскільки вона дозволяє зменшити кількість пропусків уроків учнями без поважних причин ( особливо у старшій ланці).

З метою покращення правових знань батьків, у школі проводяться батьківські всеобучі в яких  беруть участь психолог школи, соціальний педагог, працівники правоохоронних органів, лікарі-наркологи тощо. Проведені заняття батьківських всеобучів

В наступному навчальному році особливу уваги треба приділити профілактики правопорушень серед дітей та підлітків, роботі з батьками, щодо роз’яснення їх обов’язків з виховання та виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», профілактиці бездоглядності дітей.

Пріоритетні завдання виховної роботи на  2020/2021 навчальний  рік

 • формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності рідній країні, турботи про добробут свого народу;
 • виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до рідної мови та української культури;
 • формування морально-активної особистості, чуйної, чесної, працелюбної, справедливої, милосердяної толерантної, терпимої до іншого, миролюбної, готової допомогти іншим;
 • формування особистості ввічливої, делікатної, тактовної; з високим почуттям обов’язку; особистості, яка вміє працювати з іншими; здатної прощати і просити пробачення; особистості, яка може протистояти виявам несправедливості, жорстокості;
 • формування усвідомлення місця природи в житті людини, почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності гармонійно співіснувати з природою; – критичної оцінки споживацько-утилітарного ставлення до природи, вміння протистояти негативним проявам;
 • виховання особистості, яка володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері;
 • виховання усвідомлення учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвиненої потреби в трудовій активності, формування навичок здорового способу життя;
 • формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту власного здоров’я.

          Обдарована  дитина  – це дитина, яка вміє розв’язати всі свої проблеми  самотужки, знає  для  чого  живе, може  знайти  вихід  із  будь – якої ситуації,  творчо   мислить, фантазує, спрямовує всю свою енергію на розвиток творчих  ідей. Головне завдання  для  вчителя – створити умови для  розвитку  творчого  потенціалу   обдарованих  учнів. 

Виявляємо    обдарованих    учнів  (проводиться  діагностика класними керівниками та соціологічні  опитування, у яких учні визначають свої вподобання й  бажання   відвідувати  гуртки, факультативні  заняття, які  діють  у  школі);

-створюємо  умови  для  розкриття   потенціальних  можливостей  на  уроках (творчі завдання, задачі, досліди, заліки);

-навчання  в  межах  гуртків, факультативів, спецкурсів;

-індивідуальна   підготовка.

Адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2019/2020 навчальному році були здійснені такі заходи:

 • поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів школи;
 • проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;
 • організована робота з підготовки та участі учнів школи в міському етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;
 • організована робота з підготовки та участі учнів школи в міському етапі предметних турнірів;
 • організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;
 • організована робота гуртків та факультативів за бажанням учнів;
 • забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи.

          У листопаді – грудні 2019 року відбувся ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Традиційно учні школи беруть участь у ІІ етапі міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка та міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика і досягають хороших результатів.

Протягом 2018-2019 навчального року учні школи брали активну участь у конкурсах: міжнародній природничій грі «Геліантус», міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Грінвич», всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня».

Усього в міських предметних олімпіадах взяли участь 34 вихованці ЛНВК, котрі здобули 15 призових місць. Зокрема, учень 9-А класу Романюк Андрій брав участь у 5 предметних олімпіадах, у яких здобув 5 призових місць; ліцеїст 10-Б класу Усік Зореслав – у 4 олімпіадах та здобув 4 призові місця.

У результаті участі вихованців ЛНВК у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад здобуто 15 призових місць (на 6 більше ніж у 2018-2019 н.р.). Призерами стали:

Романюк Андрій, учень 9-А класу:

ІІ місце з інформаційних технологій;

ІІІ місце з історії;

ІІІ місце з хімії;

ІІІ місце з географії;

ІІІ місце з правознавства.

Усік Зореслав, ліцеїст 10-Б класу:

ІІ місце з інформаційних технологій;

ІІ місце з біології;

ІІІ місце з хімії;

ІІІ місце з фізики.

Панасюк Катерина, учениця 7-Д класу:

ІІ місце з української мови та літератури.

Макушевич Максим, учень 9-В класу:

ІІІ місце з інформатики.

Стельмащук Анастасія, учениця 8-А класу:

ІІ місце з географії.

Марчук Ілля, учень 9-Б класу:

ІІІ місце з трудового навчання.

Цісарук Діана, учениця 8-А класу:

ІІІ місце з математики.

Стельмащук Вікторія, ліцеїстка 11-А класу:

ІІІ місце з англійської мови.

          Кількісний та якісний аналіз результатів участі вихованців ЛНВК у ІІ етапі олімпіад у 2019-2020 навчальному році, зведені таблиці результатів виступу команди навчального закладу у ІІ етапі олімпіад, порівняння показників якості виступу команди закладу за п’ять останніх навчальних років свідчать про позитивну динаміку роботи та зростання результатів з даного напрямку роботи.

          Однак, немає жодного переможця від навчального закладу з обслуговуючої праці та польської мови, не було учнів-представників на  олімпіадах з астрономії, команди ЛНВК не здобули жодного першого місця у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад.

Крім предметних олімпіад, наші вихованці брали участь і у інших інтелектуальних, художніх та спортивних змаганнях. Зокрема,

Цісарук Діана, учениця 8-А класу,

 • ІІ місце у міському конкурсі юних читців, присвяченому дню

народження Т.Г.Шевченка;

 • ІІ місце у ІІ (міському) етапі ХХ Міжнародного конкурсу

знавців української мови імені П.Яцика;

 • ІІ місце у міському етапі Х Міжнародного мовно-літературного

конкурсу ім. Т.Шевченка.

Чуйко Катерина, ліцеїстка 10-А класу,

 • І місце в І турі міського конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт

Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби»;

 • переможець І туру обласного конкурсу краєзнавчо-дослідницьких

робіт Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби».

Марчук Ілля, учень 9-Б класу,

 • І місце, ІІІ місце у відкритому Чемпіонаті міста Луцька та міських

змаганнях з автомодельного спорту (кордові автомоделі у приміщенні) серед учнівської молоді;

 • ІІ місце у міських змаганнях учнівської молоді з автомодельного

спорту (радіокеровані моделі).

Усік Зореслав, ліцеїст 10-Б класу,

 • ІІ місце ( в міському конкурсі-захисті наукових робіт )
 • ІІ місце ( в обласному конкурсі-захисті наукових робіт)

Панасюк Катерина, учениця 7-Д класу,

 • ІІІ місце у ІІ (міському) етапі ХХ Міжнародного конкурсу

знавців української мови імені П.Яцика;

Демчук Тетяна, учениця 6-Г класу,

 • переможець міського заочного етапу Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу дитячої та юнацької творчості «Урок казки» у номінації «Казковий художник».

Гаврилюк Вероніка, ліцеїстка 11-А класу,

 • ІІІ місце у міському предметному турнірі з економіки;
 • ІІІ місце у ХУ обласному турнірі юних економістів.

Кислюк Діана, учениця 8-Г класу,

 • переможець міського заочного конкурсу-виставки «Новорічний

подарунок» за роботу «Віночок».

Кошмела Вероніка, учениця 6-В класу,

 • переможець міського заочного конкурсу-виставки «Український

сувенір» за роботу «Сварлива баба».

Возняк Марія, учениця 4-В класу,

 • ІІІ місце у ІІ (міському) етапі ХХ Міжнародного конкурсу знавців

української мови імені П.Яцика.

Тишик Максим, учень 6-Б класу,

 • ІІІ місце обласна олімпіада з математики

Зарудницький Вадим, учень 8-В класу,

 • стипендіат Луцького міського голови, призер Чемпіонату України

серед юнаків з боксу

Антоник Марк,  учень 4-В класу,

– І та ІІІ місце у відкритому чемпіонаті з плавання Рівненської області;

– І місце, ІІ місце, два ІІІ місця, ІІІ місце в абсолютному багатоборстві в Дитячій Лізі Плавання м.Брест, Білорусія;

– шість І місць і І місце в абсолютному багатоборстві  у ІІІ міжнародних змаганнях м. Ольштин, Польща.

Янішевський Максим, учень 4-В класу,

– ІІ місце у змаганнях на Кубок Луцька з рукопашного бою, козацького гопака;

– ІІ місце у змаганнях на Кубок Заходу з ММА у м. Львові;

– ІІІ місце у Чемпіонаті Волині  зі змішаних єдиноборств  ММА;

– І місце у турнірі  з бойових мистецтв  «Шлях в Октагон» в м. Луцьку.

Лисенко Дарина, учениця 2-В класу,

-ІІ місце у Всеукраїнському дитячому літературному конкурсі на протипожежну та техногенну тематику “Щоб не трапилось біди-обережним будь завжди”.
Мельник Артем, учень 2-В класу,

– ІІІ місце у Всеукраїнському дитячому літературному конкурсі на протипожежну та техногенну тематику “Щоб не трапилось біди-обережним будь завжди”. 

Ткачук Евеліна,  учениця 2-Г класу,

 • ІІІ місце в обласному конкурсі малюнків “Обереги від Святого

Миколая”. / Керівник: Жалай О. Й. 

 • Диплом лауреата І ступеня номінація “Вокал”. Всеукраїнський

фестиваль м. Запоріжжя.

Бойчук Олександра, учениця 3-А класу, 

– ІІ місце в міському конкурсі солістів-вокалістів  ” Шкільний соловейко-2019″.

Мельник Ілля, учень 2-Г класу, 

– ІІІ місце у міському конкурсі “Таланти 3 тисячоліття” керівник Жадай О.Й.

Бараник Оксана, ліцеїстка 10-А класу,

 • ІІІ місце у конкурсі наукових робіт (творців есе) Східноєвропейський

національний університет ім. Лесі Українки факультет психології та соціології (номінація соціологія)

Рибак Радмила, учениця 9-А класу,

 • ІІІ місце у конкурсі наукових робіт (творців есе) СНУ номінація

психологія.

Всеукраїнський фестиваль – конкурс дитячої та юнацької творчості «Урок казки» у номінації хореографія «Казковий реверанс» -ІІ місце ансамбль сучасного танцю «Ремікс»

Конкурс колективів екологічного спрямування – ІІІ місце агітбригада

Команда “Eco people”. 

 1. Ярмолюк Олександра – 7-Б
 2. Смолярчук Катерина – 7-Б
 3. Михайлюк Олександра – 7-Б
 4. Касянчук Анджеліка – 7-Б
 5. Катеринюк Вероніка – 7-Б
 6. Кроть Анастасія – 10-А

Янішевська Катерина, учениця 9-А класу,

ІІІ місце у міському конкурсі-захисті наукових робіт.

«Нащадки козацької слави»  ІІ місце

 1. Верещук Роман Валерійович – 5а
 2. Шкурбатська Дарина Ігорівна – 5г
 3. Бугайчук Анастасія Сергіївна – 6в
 4. Бобчук Орест Васильович – 6г
 5. Тетерук Дмитро Валерійович – 7г
 6. Ярмо люк Олександра Володимирівна – 7б
 7. Роюк Анна Олександрівна – 8а
 8. Даценко Денис Валентинович – 8а
 9. Готь Назар Андрійович – 9б
 10. Гаврилюк Ангеліна Олександрівна – 9б
 11. Шепітько Денис Олексійович – 10а
 12. Семенюк Вікторія Олегівна – 9в

Кубок фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»  ІІІ місце  футбол (дівчата)

 1. Силинець ольга Ігорівна – 10б
 2. Семенюк Вікторія Олегівна – 9в
 3. Гаврилюк Ангеліна Олександрівна – 9б
 4. Матвієнко Анастасія Юріївна – 10б
 5. Стаднік Аліна Юріївна – 10б
 6. Готь Аліна Андріївна – 8в
 7. Сух Дарина Юріївна – 7д

«Веселі старти»  ІІ місце

 1. Маркович Олександр Андрійович-4в
 2. Янішевський Максим Миколайович-4в
 3. Моцак Ілля Васильович-4б
 4. Никитюк Тимур Валентинович-4г
 5. Рудь Назар Сергійович-4г
 6. Кубах Давид Вікторович-4г
 7. Куніцина Мілена Олександрівна-4г
 8. Греля Анна Вікторівна-4в
 9. Літвінчук Анжеліка Сергіївна-4в
 10. Сироватко Дарина Сергіївна-4б
 11. Іванюк Анастасія Борисівна -4б
 12. Чикар Іванна Іванівна -4а

       Другий рік поспіль першокласники Луцького навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів №24 – технологічний ліцей» розпочали навчання в Новій українській школі.

Для успішної реалізації Концепції НУШ велику допомогу і підтримку отримали від управлінням освіти Луцької міської ради: організація курсів підвищення кваліфікації класоводів 1-х класів; забезпечення технічними та навчально – дидактичними матеріалами:

Дидактична гра “Лото класичне” 15шт. 2850,00грн
Дидактична гра “Подорож Україною” 11 шт. 2750,00грн
Дидактична гра “Поясни слово” 10шт. 1500,00грн
Дидактична гра “Уява” 10шт. 2500,00грн
Друковані засоби навчання з укр.мови 5к. 5480,00грн
Килимок 8шт.
Ляльковий театр 5к.
Набір “LEGO System”
Набір для ігор з іноземної мови 5к. 5480,00грн
Набір лічильного матеріалу 5к/5к. 2885,00грн
Набір моделей геометричних тіл та фігур 5 к. 915,00грн
Набір музичних інструментів 5к.
Набір учительський для креслення
Набір цифр і знаків на магнітах 5 к. 2740,00
Набір LEGO “6 цеглинок”
Набори для конструювання 5к. 1830,00грн
Ноутбук 2шт. 19480,00грн
Принтер 1шт.
Стіл учительський 5шт.
Стіл учнівський
Стілець учительський 5шт. 10000,00грн
Стілець учнівський
Танграм 15шт.
Фліпчарт 5шт. 9750,00грн
Демонстраційний набір приладів 5к. 2165,00грн
Крісло-мішок 8шт.
Відкрита шафа 5шт.
Всього 78245,00грн

У 2019-2020 н.р. батьки виявили бажання, щоб діти навчалися з використанням дидактичних ігор «Розумники». Відповідно до заяв батьків та з дозволу управління освіти Луцької міської ради було відкрито два таких класи: 1-А- 24 учні – класовод Тригуба О.А., 1-Б – 29 учнів –  класовод        Цяк Т.П.. Для повноцінної реалізації дидактичних ігор в освітній діяльності ТМ «Розумники» надала навчальному закладу спонсорську допомогу: 2 ноутбуки, 2 інтерактивних короткофокусних проєктори, 2 спеціалізовані дошки-екрани на суму близько 150000, 00грн

Завдяки забезпеченню технічними та навчально – дидактичними матеріалами, класоводи 1-х класів(Тригуба О.А., Цяк Т.П., Косован Н.П., Мельник А.С., Кузьмич Ю.В.) спільно з батьківськими колективами організували відповідні освітні осередки у класних кімнатах

Мобільні робочі місця забезпечують особистий простір кожної дитини та легко трансформуються для проведення групової роботи.

Навчально-дидактичне забезпечення полегшує роботу класоводів та допомагає у підготовці цікавих та результативних уроків.

Зокрема, комплект яскравих цифр та математичних знаків на магнітах використовують як для пояснення нового матеріалу для всього класу, так і для закріплення вивченого при роботі в групах та індивідуально.

Набір моделей геометричних тіл та фігур – для унаочнення при поясненні геометричного матеріалу.

Набір з української мови, включає в себе букви на магнітах трьох видів – для зорових диктантів, списування літер, поданих друкованим шрифтом, різноманітних дидактичних ігор (наприклад, «Склади слово», «Буква загубилася», «Плутанка»)

Найбільше першокласникам НУШ до вподоби уроки з використанням LEGO (6 цеглинок). На математиці діти майструють із них цифри, які вже вивчають. На українській мові – нові букви. Часто використовують ці цеглинки замість побудови графічної моделі речення. На початку уроку граються в ігри на розвиток та зосередження уваги й просторових уявлень (наприклад, взяти червону цеглинку, зліва покласти зелену, вгорі синю і т.д.).

Набір дрібних детальок LEGO є найулюбленішою розвагою дітей у вільний час, а також використовується для розвитку усного мовлення (наприклад, складаємо улюблену тваринку і розповідаємо про неї) та під час роботи на тематичних днях (наприклад, під час тематичного дня «Таємниці космосу» учні протягом дня будували космічні кораблі та ракети).

Звичайно, реалізовуючи Концепцію НУШ класоводи зіткнулися з певними перешкодами:

– велика наповнюваність дітей у класі викликає труднощі організувати групову роботу на уроці;

– різний рівень психологічної, соціальної, інтелектуальної підготовки дітей до школи;

– площа класної кімнати не завжди дозволяє облаштувати освітній простір відповідно до рекомендацій НУШ;

– відсутність місця для зберігання навчально – дидактичного забезпечення;

У березні 2020 року перед педагогічним колективом постало питання організації навчальних занять за допомогою дистанційних технологій. Надзвичайно складним це  було для учителів початкових класів, адже потрібно врахувати не лише індивідуальні особливості дітей молодшого шкільного віку, а й матеріальне забезпечення.

На засіданні методичного об’єднання учителів початкових класів було розроблено і затверджено алгоритм дій учителя початкових класів з організації освітнього процесу за допомогою дистанційних технологій.

 1. Продовжувати освітній процес за допомогою дистанційних технологій, які використовувалися раніше у класі (групи Viber, Fаcеbook, Instagram…, блог початкової школи «Навчальна студія», навчальні дидактичні ігри «Розумники» у трьох класах)
 2. Провести онлайн-опитування щодо наявності у дітей власних ґаджетів та доступу до Інтернету
 3. У канікулярний період познайомитися із сервісами (платформами) дистанційного навчання. Обмін інформацією, досвідом між учителями шкільного методичного об’єднання відбувається щоденно у канікулярний період та щотижнево в подальшому на онлайн-засіданнях.
 4. Проаналізувати сервіси (платформи) та вибрати оптимальні варіанти, враховуючи результати опитування.
 5. Ознайомити батьків із сервісами, які буде використовувати педагог. Обговорити це питання на онлайн-зборах та прийняти рішення щодо організації подальшого  здійснення освітнього процесу в ___ класі.
 6. Ознайомити дітей з режимом роботи та сервісами (платформами), які буде використовувати педагог
 7. Проводити навчальні заняття.

Звичайно, що при здійсненні навчання за допомогою дистанційних технологій  спочатку виникало багато труднощів як у вчителів, так і у дітей та батьків. Перед педагогами постало питання не лише опанувати специфікою роботи онлайн-сервісів (платформ), а й створити чіткі інструкції щодо роботи із сервісами для дітей, батьків. Робочий день учителів не обмежувався кількістю тарифікованих годин, адже протягом дня отримували безліч повідомлень та  дзвінків: «не відкривається», «не вмію зайти», «не знаю, як відіслати», «чи отримали завдання», «допоможіть налаштувати»… У перервах, між дзвінками-консультаціями ще потрібно підготуватися до занять на наступний день, перевірити надіслані роботи.

   Але завдяки життєвій мудрості та досвіду дорослих, злагодженій співпраці педагогів з учнівським та батьківським колективами вдалося знайти шляхи вирішення поставлених завдань.

Якщо діти не мали власних сучасних ґаджетів (як з’ясувалося за результатами онлайн-опитування), то учителі готували індивідуальні завдання, проводили консультації в телефонному режимі. А  всі інші працювали відповідно до прийнятих рішень на батьківських онлайн-зборах.

     Сьогодні, озираючись на пройдений шлях, хочу зупинитися та розповісти про ефективні безкоштовні сервіси (платформи), які використовували  у роботі під час карантину  учителі початкових класів ЛНВК «ЗОШ І – ІІ ступенів №24-технологічний ліцей»

 Google Classroom — безкоштовний сервіс, яким може скористатися кожен, хто має обліковий запис у Google. Учитель входить у систему та створює свій «Клас», де  публікує навчальні матеріали, дає завдання учням та спілкується з ними. Інструкція щодо налаштування та роботи з платформою

Free Cam8 – безкоштовна програма для запису відео. Програма дозволяє учителю створити відеопояснення навчального матеріалу.  Учні зможуть переглядати пояснення кілька разів та у зручний для них час. Інструкція щодо налаштування та роботи з програмою

Zoom – платформа для організації та проведення онлайн-уроків (зустрічей)

Безкоштовна версія дозволяє приєднати до 100 учасників та спілкуватися, інтерактивно працювати протягом 40 хв

Інструкція щодо налаштування та роботи з платформою

Learningapps.org – платформа для створення інтерактивних навчальних ігор. Навчальний контент, створений учителями за допомогою цієї платформи, розміщено у «Навчальній студії» – по предметах, темах, класах

Інструкція щодо роботи з платформою

Google форми (тестування) – це зручний інструмент, за допомогою якого можна легко і швидко  складати опитування та анкети, а також збирати іншу інформацію. Форму можна підключити до електронної таблиці Google, і тоді відповіді респондентів будуть автоматично зберігатися в ній.

Інструкція щодо створення Google форми (тестування)

На урок. Всеосвіта  – платформи з інтерактивними завданнями для контролю знань та залучення учнів до активної роботи. Учитель може самостійно створити тест на платформі або скористатися уже створеними.

Інстукція щодо створення та редагування тестів «На урок»

Інструкція щодо створення та редагування тестів на «Всеосвіта»

Навчальна студія – блог початкової школи. Створено інтерактивні навчальні завдання. Зібрано та систематизовано відеоматеріали по предметах: Українська мова, 3 клас; Математика, 3 клас; Природознавство, 3 клас, Українська мова, 4 клас, Математика, 1 клас

Вчи.юа – міжнародна онлайн-платформа, де учні мають можливість вивчати математику в інтерактивній формі.

Інструкція щодо використання

Платні платформи, які надали доступ безкоштовного пробного використання протягом місяця під час карантину

Педагогічні ігри від мультимедійного видавництва «Розумники»

електронний освітній ігровий ресурс, що представляє собою системне програмне забезпечення для вивчення конкретного предмету, яке поєднує пізнавальну та розважальну функції, містить завдання в ігровій формі і спрямоване на активізацію пізнавальної діяльності учнів початкової школи

Мій Клас – електронна інформаційно-освітня система. Функціонал ресурсу дозволяє вчителям використовувати готові завдання з основних предметів шкільної програми 

Матіфік  – навчальний математичний інтернет-ресурс для учнів

 В будь-якій ситуації є  як негативні, так і позитивні сторони.  Ми всі вийшли із зони комфорту, де все відоме, зрозуміле і очевидне,  і перейшли в зону ризику, де на нас чекали виклики, нові задачі та нові проблеми, незвичні ситуації і найголовніше –  можливості та зміни. Вихід з комфортного нам усім середовища дав можливість подивитися на організацію освітньої діяльності під іншим кутом, побачити нові можливості та розширити кордони нашої педагогічної майстерності.

Але жодні онлайн-сервіси не зможуть замінити живого спілкування з дітьми.

У 2019-2020 навчальному році забезпеченість підручниками становила 78%. Проблеми з паперовими підручниками були. Не вистачало підручників для учнів 7-х, 8-х класів. Ця проблема була вирішена шляхом використання електронних підручників.

З метою забезпечення нормального функціонування закладу протягом навчального року проводилась робота по зміцненню матеріально-господарської бази.

Але залишаються проблеми, які потребують термінового розв’язання, а саме:

 • ремонт кабінетів;
 • придбання шкільних меблів для навчальних кабінетів;
 • придбання сучасних технічних засобів навчання;
 • оновлення комп’ютерної техніки;
 • ремонт актового залу:
 • ремонт вбиралень;
 • ремонт вентиляційної системи.

З початку червня 2020 року здійснюється капітальний ремонт харчоблоку, на що з міського бюджету було виділено близько 1 000 000 грн.

Також почалися ремонтні роботи навчального  закладу, що проводяться за програмою НЕФКО. Усі роботи буде здійснено за сучасними технологіями, утеплено мінеральною ватою, а на покрівлю буде використано спеціалізовану мембрану.

Окрім того, будуть замінені вікна та двері на енергозберігаючі, встановлено ІТП.

Окрім естетичних змін, буде й хороший практичний ефект, оскільки впроваджені заходи дозволять економити 40-50% на енергоносіях із міського бюджету.

Гадаю, що з початком навчального року діти та батьки із задоволенням повернуться до навчання у яскравій та затишній школі

Харчування учнів та працівників школи здійснювалось міським комбінатом харчування. Забезпеченість обладнанням та меблями харчоблоку та їдальні:

Їдальня забезпечена меблями на 260юучнів одночасно.

Охоплення учнів гарячим харчуванням від загальної кількості учнів – 74,2%

Охоплення учнів харчуванням у буфеті від загальної кількості учнів – 22,2%.

В шкільній їдальні було організовано питний режим. Треба зазначити як позитивне, що деякі класи уклали угоду щодо постійного постачання питної води, яка знаходилася в навчальних кабінетах

Роботу шкільної їдальні щоденно контролювала шкільна медсестра та раз на місяць громадська комісія – результати перевірки відображалися в актах. Під час перевірок було встановлено, що працівники кухні дотримуються санітарних вимог, аналіз щоденного меню показав різноманітність асортименту блюд.

         Медичне обслуговування здійснюється завдяки співпраці школи та медичним працівникам дитячої поліклініки. Своєчасно проводиться диспансеризація дітей, профілактичне щеплення. Медична сестра стежить за роботою харчоблоку, за санітарним станом школи. Як результат нашої спільної роботи можна відмітити досить задовільні акти перевірок обласної санітарної станції. Медичний кабінет укомплектований в повній мірі як приладами, так і медикаментами.

З 01 квітня 2020 року медидичний працівник введений у штатний розпис школи.

 Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Дане  питання потребує особливої уваги з мого боку. В наявності необхідні документи, шкільні Положення, інструкції з безпеки, своєчасно перевіряються записи бесід в класних журналах та в учнівських щоденниках.

         Протягом навчального року зафіксовано 10 випадків дитячого травматизму в школі.

         Питання роботи з охорони праці організовано згідно з шкільним Положенням про охорону праці та згідно з нормативними вимогами. Випадки виробничого травматизму відсутні. Протягом року було здійснено 2 перевірки питання організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Хочу зупинитися на питанні протипожежної безпеки. В цьому році ми закінчили укомплектування протипожежними засобами: згідно з нормами в наявності вогнегасники, пожежні рукави, повірили всі вогнегасники.

         Але залишається відкритим питання протипожежної обробки дерев’яних конструкцій  та установки автоматичної пожежної сигналізації. На це потрібні великі кошти.

Учні, які досягли певних успіхів у конкурсах, нагороджуються Грамотами та символічними подарунками на шкільних лінійках.

Педагогічні працівники протягом року отримували грошове винагородження (грудень – всі вчителі, ст.57 Закону України «Про освіту». Також застосовується форма морального заохочення – грамоти міського та районного рівнів.

          Головною метою управління школою є забезпечення оптимального функціонування навчального закладу. Відповідно до цього я як новопризначений директор визначила для своєї діяльності основні управлінські завдання:

 • сформувати цілісний колектив однодумців;
 • демократизувати на усіх рівнях шкільне життя та управління ним;
 • гуманізувати стосунки між учасниками всіх рівнів шкільної системи;
 • створити атмосферу творчої активності;
 • перевести функції управління у відповідність до нових завдань управління.

Аналізуючи виконання поставлених завдань необхідно сказати, що за минулий рік колектив школи став більш згуртованим, про що свідчить однакове розуміння мети своєї діяльності, розуміння особистості учня як активного учасника педагогічного процесу, розуміння уроку як інструменту формування та розвитку особистості учня, одні погляди на роль вчителя у процесі навчання та уявлення на стосунки між вчителем та учнем.

 Для забезпечення державно-громадського управління в школі працює колегіальний орган управління – Педагогічна рада. Діяльність цього органу робить управління адаптивним, дає змогу врахувати потреби всіх учасників навчально-виховного процесу і сприяє поступовій заміні традиційного функціонального управління на стратегічно-цільове. 

З метою демократизації управління і встановлення зворотнього зв’язку для поточного користування управлінських рішень в школі діють колективні органи учнівського (учнівські збори) та батьківського (батьківські збори) самоврядування, повноваження яких визначає Статут.

Важливою умовою оптимальної організації управління школою я бачу доцільний розподіл обов’язків між адміністрацією, встановлення узгодженості в діяльності окремих членів колективу, тому моя управлінська діяльність починається з наказу по школі «Про розподіл функціональних обов’язків», в якому конкретно вказані, за який вид діяльності відповідає кожен член адміністрації школи. Таким чином, ми працюємо єдиною командою.

Покращенню інформаційно-аналітичного забезпечення навчально-виховного процесу та управління школою сприяло використання електронної пошти та матеріалів Інтернету.

Але є ще проблеми, які заважають повній реалізації поставлених завдань, і над якими треба продовжувати працювати. Це:

– підвищення творчої активності педагогів;

– підвищення теоретичної підготовки вчителів: організація систематичного навчання та підготовки усіх членів педколективу до виконання проблем розвитку школи;

– адаптивність управління школою (пристосувати його до ситуації);

– вдосконалення інформаційного забезпечення управління, системи інформаційних потоків.

Важливе місце в роботі адміністрації школи займає система внутрішньошкільного контролю. Створено річний графік ВШК, який вказує: вид контролю, об’єкт контролю, дату проведення і відповідального. Цей графік розташований на стенді в методичному кабінеті, за принципом гласності кожний вчитель має можливість з ним ознайомитися і спланувати свою роботу відповідно до нього.

У процесі організації, здійснення ВШК мною використовувалися такі методи: відвідування уроків, позакласних заходів, спостереження, бесіди, анкетування, тестування, здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів, аналіз творчих робіт вчителів, вивчення самоаналізу вчителів, олімпіади, огляди, конкурси тощо. Систематично я проводжу оперативний контроль шкільної документації організації навчально-виховного процесу, відвідування учнями школи та ін. Наслідки  оперативного контролю записані в книгах “ВШК”.

Аналіз здійснених перевірок та відвіданих уроків допоміг зробити висновки про те, на які питання педагогічному колективу слід звернути увагу в наступному навчальному році, а мені взяти під контроль. А саме:

 • використання в навчальному процесі інноваційних технологій та методик;
 • підготовка учнів до участі в предметних олімпіадах та турнірах, захисті наукових робіт МАН;
 • наступність і перспективність у формуванні соціально активної особистості учня від початкової ланки до випускного класу;
 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів;
 • рівень самопідготовки та самоаналізу проведених уроків,заходів;
 • підготовка випускників до ЗНО;
 • організація роботи з учнями, які пропускають уроки без поважних причин.

Робота з батьками займає в моїй роботі та в роботі школи значне місце. І це не тільки проведення батьківських зборів, хоча деякі пройшли досить цікаво.

З метою підвищення педагогічної культури, рівня психологічної підготовленості батьків їх залучення до навчально-виховного процесу, поліпшення взаємодії сім’ї та школи здійснюється пропаганда педагогічних знань серед батьків у формі лекторіїв, батьківських зборів.

         В результаті взаємодії з органами правопорядку батьки, які безвідповідально ставляться до своїх обов’язків,  поставлені на облік, з ними проводиться робота по поліпшенню мікроклімату в сім’ї.

Проведена робота з батьками, діти яких не відвідували начальний заклад. Результатом такої роботи є залучення дітей до навчання, відвідування ними школи та переведення двох учнів на індивідуальну форму начання.

         В наступному році вважаю за необхідне  у різноманітити форми роботи з батьками, застосовуючи інтерактивні методи.

Посадовими особами школи особистий прийом громадян проводився у відповідності до чинного законодавства України. Необхідна документація ведеться у відповідності до вимог «Інструкції з діловодства зі звернення громадян», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

Звернення були розглянуті вчасно на засіданні комісії,   відповідь заявникам була надана у встановлений законодавством термін.

         Усі ми разом є будівничі, бо будуємо школу, школу мудру, де все доречно й зрозуміло. У цій школі за партами сидять лікарі, актори, інженери, художники, письменники. Майбутні. А нині це маленькі люди, яких ми маємо навчити й ростити. Вони не схожі на нас. Вони дивляться інші фільми, слухають іншу музику , мають інших кумирів . Між нами відстань часу, але ми маємо їх зрозуміти, бо будуємо саме для них. Я переконана, що сьогодні оцінити школу неможливо жодними балами чи тестами. Ефективність її діяльності вимірюється радістю спілкування учня з педагогом, бажанням дитини залишитись у школі після закінчення уроків, наповненістю шкільних коридорів у дні зустрічей випускників, настроєм, з яким учитель виходить з уроку або педагогічної ради. А ще тим, чи приводять батьки своїх дітей у свою школу і чи пам’ятають пенсіонерів у шкільному колективі.